Toàn bộ thông tin 320 học sinh trường THCS Hợp Thành năm học 2014-2015 được cập nhật đầy đủ gồm tên học sinh, dân tộc, ngày sinh.